សាយ៉ា ម៉ារតា
មុខដំណែង

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពចំនីអាហារ និងសុវត្ថិភាពអាហារ

សាយ៉ា លីនដា
មុខដំណែង

អ្នកចាត់ចែងទូទៅ អ្នកចម្អិនប្រចាំផ្អះ និងចាប់អារម្មណ៏សិក្សាលើម្ហូបអាហារ